FIA8000 Quantitative
lmmunoassay Analyzer

นวัตกรรมการตรวจค่าอักเสบของหลอดเลือด
ใช้ในการตรวจความเสี่ยง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ

คลินิกที่สามารถเข้ารับบริการ ตรวจค่าการอักเสบด้วยเครื่อง FIA8000

เข้ารับบริการได้ที่

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

LUXURY CLINIC สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

LUXURY CLINIC สาขาเซ็นทรัลทาวเวอร์บางนา

Anjali clinic สาขาพระราม 9

Anjali clinic สาขา เกษตร-นวมินทร์

SUPREME EXCLUSIVE CLINIC สาขาวัชรพล

SUPREME EXCLUSIVE CLINIC ซีคอนบางแค

Valdus Clinic สาขาพระราม 9

Aestheta Wellness & Aesthetic

Reviva Clinic สาขานานา

Reviva Clinic สาขาพร้อมพงษ์

Wellu Wellness Anti-Aging Center

D Aura Wellness Clinic

DRV Clinic And Wellness Phuket

SD1 Automatic Biochemistry Analyzer

นวัตกรรมการตรวจสุขภาพ 19 ค่า (ค่า ตับ ไต ไขมัน)
ใช้ในการตรวจความเสี่ยง โรคตับ โรคไต ไขมันอุดตันในเส้นเลือด

คลินิกที่สามารถเข้ารับบริการ ตรวจสุขภาพ 19 ค่าด้วยเครื่อง SD1

เข้ารับบริการได้ที่

Aestheta Wellness & Aesthetic

Bangkok Anti-Aging Center สาขาบางนา

Bangkok Anti-Aging Center สาขาสุทธิสาร

Finecare™ Plus FIA METER PLUS

นวัตกรรมการตรวจสุขภาพ น้ำตาลสะสม และ คัดกรองมะเร็ง
ใช้ในการตรวจความเสี่ยง มะเร็ง เบาหวาน

คลินิกที่สามารถเข้ารับบริการตรวจค่าน้ำตาลสะสม และคัดกรองมะเร็ง ด้วยเครื่อง Finecare Plus

เข้ารับบริการได้ที่

CareSTART G6PD Biosensor

นวัตกรรมการตรวจสุขภาพ โรคแพ้ถั่วปากอ้า
หรือภาวะบกพร่องเอนไซม์ G6PD

คลินิกที่สามารถเข้ารับบริการตรวจโรคแพ้ถั่วปากอ้าด้วยเครื่อง G6PD

เข้ารับบริการได้ที่

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

Aestheta Wellness & Aesthetic