Finecare Plus FIA METER PLUS

Finecare™ FIA Meter Plus

เป็นระบบ  fluorescence immunochromatographic analysing system ระบบควบคุมอุณหภูมิภายใน ซึ่งช่วยวินิจฉัยสภาวะต่างๆ เช่น การติดเชื้อ เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด การบาดเจ็บที่ไต และมะเร็ง ฯลฯ